skip navigation

Loan Interest Rate

Sr. No Loan Type Rates
હોઉંસિંગ લોન (NA NOC વાળી) ૦૯.૫૦ %
પર્સનલ અને સિક્યોર્ડ લોન ૧૩.૦૦ %
વીહીકલ લોન્સ:(ફક્ત નવા ટુ વ્હીલર માટે) ૧૨.૦૦ %
(નવી ફોર વ્હીલર કાર માટે) ૯.૫૦ %
અન્ય પ્રકારની મોર્ટગેજ લોન:
(એ)બિઝનેસ લોન (NA NOC વાળી) ટર્મ લોન ૧૨.૦૦ %
(બી) પ્રોપર્ટી સામે મોર્ટગેજ લોન.(NA NOC વાળી) ૧૨.૫૦ %
(સી) મશીનરી લોન ૧૨.૦૦ %
તમામ પ્રકારની જામીનગીરીઓ ના તારણ સામે યોગ્ય માર્જીન રાખીને ૧૧.૦૦ %
ફિક્સ ડીપોઝીટ સામે ઓવર ડ્રાફ્ટ / લોન ૧૦% માર્જીન રાખીને રસીદના વ્યાજના દર કરતા ૧ % વધુ
શૈક્ષણિક લોન:
રૂ. ૧૦ લાખ સુધી ૧૦.૦૦ %
ગોલ્ડ લોન:
રૂ. ૨ લાખ સુધી ૧૧.૦૦ %
જાત જામીન લોન:
સીલાઈ મશીન માટે ૧૦.૦૦ %
૧૦ સ્ટાફને ધિરાણો ૦૮.૦૦%